+385 (0)91 211 3102

Opći uvjeti

Opći uvjeti

Opći uvjeti

OPĆI UVJETI

1. CIJENA PRUŽANJA USLUGE SMJEŠTAJA

Ugovorena cijena pružanja usluge smještaja obuhvaća korištenje usluge smještaja na plovilu. U cijenu nisu uključene lučke i ostale pristojbe kao ni troškovi goriva.

2. UVJETI PLAĆANJA

Plovila na kojima se pruža usluga smještaja mogu se koristiti samo nakon uredno reguliranog plaćanja. Usluga smještaja se plaća 50% kod rezervacije, a ostatak najkasnije do 40 dana prije početka pružanja usluge smještaja; ili ako je drugačije definirano ugovorom ili računom. Osim usluge smještaja, sve dodatne usluge, kao i kaucija prema cjeniku, plaćaju se prilikom ukrcaja na plovilo u bazi.

3. UVJETI STORNA

Ukoliko korisnik usluge iz bilo kojih razloga odustane od usluge smještaja na plovilu, može uz prethodni dogovor s pružateljem usluge potražiti drugu osobu koja će preuzeti njegova prava i obveze. Ukoliko ne uspije, storno troškovi će se naplaćivati kako slijedi:

  • za storno do 40 dana prije početka pružanja usluge smještaja - 50% utvrđene cijene rezervacije.
  • za storno unutar 40 dana prije početka pružanja usluge smještaja - 100% utvrđene cijene rezervacije
  • za slučaj nedolaska korisnika usluge ili ne javljanja unutar 24 sata od početka trajanja usluge -100% utvrđene cijene rezervacije plus troškovi proizašli iz otkaza

U slučaju razlike u cijeni, ugovorne strane će pismenim putem regulirati plaćanje.

CN ne odgovara za bilo kakve štete u slučaju promjena ili otkaza koji su proizišli zbog više sile ili sile prirode (rat, pobune, štrajkovi, teroristički cin, izvanredni sanitarni uvjeti, prirodne katastrofe, intervencije nadležnih vlasti, itd).

4. PRIMOPREDAJA PLOVILA PRI UKRCAJU

Korisnik usluge dužan je ispuniti online crew listu koja će biti poslana sa Boarding passom prije dolaska u bazu.

Bez valjanog Boarding passa i bez unaprijed ispunjene crew liste te plaćene rezervacije neće biti moguć ukrcaj na plovilo.

Pružatelj usluge predaje plovilo u tehnički ispravnom stanju, opremljeno sukladno hrvatskim zakonima i listi inventara plovila. Plovilo se predaje napunjeno gorivom, na ugovorenom mjestu i u vremenu naznačenom na cjeniku ili prema dogovoru sa korisnikom usluge.

Ako korisnik usluge ne preuzme jahtu ili obavijestiti davatelja usluge o odgodi u roku od 24 sata od ugovorenog čartera , davatelj usluge ovlašten je raskinuti ugovor o rezervaciji.

Ukoliko iz bilo kojih razloga pružatelj usluge nije u stanju na ugovorenom mjestu i u ugovoreno vrijeme staviti na raspolaganje rezervirano plovilo, može pripremiti drugo, odgovarajuće plovilo u roku od 48 sati.

U slučaju da pružatelj usluge u tome ne uspije u roku 48 sati, korisnik usluge može odustati od usluge korištenja plovila uz pravo na povrat plaćene usluge. Isključeno je bilo koje drugo pravo na odštetu (npr. povrat sredstava za dolazak u bazu, dodatna naknada za izgubljeno vrijeme itd.).

Korisnik usluge se obvezuje kod preuzimanja plovila ispitati i pažljivo provjeriti stanje plovila i opreme prema check listi. Na check listi treba dopisati sve uočene nedostatke, te to treba biti potvrđeno od strane pružatelja usluge i korisnika. Potpisivanjem liste inventara smatra se da je gost preuzeo plovilo sa svom naznačenom opremom, tehnički ispravno, te da ga prihvaća u zatečenom stanju i preuzima potpunu odgovornost za isto. Eventualni prikriveni nedostaci plovila ili njegove opreme, koji pružatelju usluge kod primopredaje plovila nisu mogli biti poznati, kao i nedostaci koji eventualno nastanu nakon primopredaje, ne daju pravo korisniku usluge da umanji cijenu usluge smještaja.

Ako pružatelj usluge utvrdi da korisnik usluge / voditelj plovila ne posjeduje potrebno navigacijsko znanje nužno za upravljanje plovilom, pružatelj usluge zadržava pravo zabrane isplovljavanja plovila. U tom slučaju pružatelj usluge će mu dodijeliti skipera uz naknadu do završetka pružanja usluge.

Sva plovila opremljena su GPS sustavom za praćenje zbog sigurnosti plovidbe, dokaza o lokaciji plovidbe u vrijeme nastanka eventualne štete, pomoći, rješavanju i traženju na moru te praćenju tehničkih svojstava plovila u svrhu održavanja. Korisniku usluge za vrijeme trajanje najma nije dozvoljeno korištenje vanbrodskih motora koji nisu u vlasništvu Pružatelja usluge.

5. PRIMOPREDAJA PLOVILA PRI ISKRCAJU

Vrijeme primopredaje plovila pri povratku u bazu je definirano prilikom potvrde rezervacije. Korisnik usluge, u dogovoru sa pružateljem usluge, može definirati drugo vrijeme iskrcaja. U slučaju ne pridržavanja vremena obaveznog povratka pružatelj usluge zaračunati će troškove kašnjenja prema cjeniku, uključujući i kašnjenje zbog loših vremenskih uvjeta. Korisnik usluge predaje plovilo napunjeno gorivom i uredno (isprazniti brod od smeća). Za namjerno ostavljanje nereda i smeća na brodu pružatelj usluge ima pravo naplatiti korisniku usluge dodatno čišćenje broda u visini tranzit loga (naplatiti se može sa kaucije, gotovinom ili ručnim unosom sa kreditne kartice na POS aparatu). Ako korisnik usluge vrši primopredaju plovila nakon završenog najma i ostaje noćiti na plovilu, te se nakon toga utvrdi da je nešto slomljeno na plovilu ili je ustanovljeno da je nešto nestalo sa plovila (oprema i sl.), zaštopan crni tank i sl. pružatelj usluge ima pravo korisniku usluge naplatiti nastalu štetu (sa kaucije, gotovinom ili ručnim unosom sa kreditne kartice na POS aparatu). Korisnik je dužan obavijestiti pružatelja usluge o nedostacima na plovilu. Pružatelj usluge provjerava i preuzima plovilo, te o eventualnim nedostacima i oštećenjima koji nisu naznačeni na check listi izvještava korisnika. Sve štete i manjkovi na plovilu koji su nastali kao direktna posljedica istrošenosti materijala, koji su nastali kao direktna posljedica nedostataka navedenih na check listi te koji su nastali djelovanjem više sile (npr. udar groma) nisu odgovornost korisnika usluge. Sve ostale štete korisnik je dužan podmiriti u cijelosti sukladno članku 7. ovih uvjeta.

Ako iz bilo kojeg razloga nije moguće vratiti plovilo u ugovorenom vremenu o tome se mora obavijestiti voditelj baze. Kod prekoračenja termina povratka zbog lošeg vremena, korisnik usluge snosi sve troškove koji iz toga proizlaze za pružatelja usluge. Savjetuje se stoga sigurno planiranje rute, a povratak u marinu je obavezan u večernjim satima dan prije iskrcaja osim ako je drugačije naznačeno ugovorom o najmu (kratkim ili produženim terminima najma). Pružatelj usluge ne odgovara za ostavljene/zaboravljene osobne predmete korisnika usluge.

6. OSIGURANJE

Plovilo je osigurano za štete prema trećem osobama (obvezno osiguranje) i Kasko u prijavljenoj vrijednosti plovila za rizike (prema polici osiguranja) uz odbitnu franšizu.

Kod većih havarija, kao i kod sudjelovanja i drugih plovila, potrebno je prijaviti slučaj kod prve nadležne lučke kapetanije i napraviti protokol (tijek događaja, utvrđivanje štete, utvrđivanje odgovorne osobe koja je prouzročila štetu) za osiguravajuće društvo, a istovremeno izvijestiti i pružatelja usluge. Ako korisnik usluge ne izvrši sve obveze, može ga se u potpunosti teretiti za nastalu štetu

Osiguranje ne pokriva oštećenja na jedrima te troškove oštećenja snosi korisnik usluge u punom iznosu. Isti je slučaj s oštećenjima motora prouzročenim zbog nedostatka ulja u motoru, stoga je korisnik usluge obvezan svakodnevno kontrolirati ulje u motoru.

Osobni predmeti posade nisu osigurani i preporučuje se da to korisnik usluge posebno napravi. Posada je osigurana.

7. KAUCIJA

Kod primopredaje plovila polaže se kaucija prema važećem cjeniku, a koja služi za naplatu štete po štetnom događaju na plovilu nastalu za vrijeme korištenja plovila. Na check listi je naznačen iznos kaucije te se kao potvrda plaćanja smatra potpisana check lista pri preuzimanju plovila. Korisnik potpisom check liste pri preuzimanju plovila pristaje na naplatu šteta i nedostataka na plovilu nastalih za vrijeme korištenja plovila. U slučaju šteta i nedostataka pružatelj usluge vrši naplatu od iznosa kaucije u realnom iznosu štete. U slučaju da nije moguće utvrditi visinu štete, pružatelj usluge ima pravo zadržati kauciju u punom iznosu do utvrđenja visine štete. U slučaju sudjelovanja drugog plovila u štetnom događaju, pružatelj usluge ima pravo zadržati kauciju u punom iznosu do utvrđenja odgovornosti. Kaucija se vraća bez odbitaka ako se plovilo vrati neoštećeno i u zakazano vrijeme. Kaucija se polaže i u slučaju kad korisnik usluge unajmi skipera. Kod grube nepažnje i / ili gubitka jednog ili više dijelova plovila i opreme, korisnik usluge snosi sve troškove. Kaucija ne pokriva gorivo te dodatno unajmljenu opremu.

Korisnik usluge je suglasan da ako se utvrdi šteta na brodu da pružatelj usluge može naplatiti od primljene kaucije ili ručnim unosom pretvoriti autorizaciju u naplatu na pos aparatu nastalu štetu prema procijeni ili cjeniku, u tu svrhu je korisnik usluge suglasan da mu se kopiraju osobni dokumenti i kreditna kartica ako je depozit putem autorizacije pos aparatom.

Korisnik usluge preporučuje primateljima usluge osiguranje kaucije kod svojih agenata ili ga može sklopiti kod pružatelja usluge , po važećem cjeniku na dan sklapanja police koja mora biti unaprijed dogovorena.

Kauciju je moguće platiti gotovinom ili kreditnom karticom. Osiguranje kaucije ne pokriva: gorivo, vanbrodski motor i gumenjak, te pružatelj usluge može eventualne štete ili manjak goriva naplatiti direktno korisniku usluge nevezano za depozit.

8. OBVEZE KORISNIKA USLUGE

Korisnik usluge obvezuje se ploviti u hrvatskim teritorijalnim vodama. Iznimke zahtijevaju posebnu potvrdu, odnosno dozvolu. Nije dozvoljen podnajam ili prepuštanje plovila trećem, ukrcaj više osoba nego je navedeno u popisu posade (crew lista), plovidba noću kod nesigurnog vremena, povreda javnih propisa, odredbi i zakona. Za posljedice nastale uslijed toga, odgovornost snosi sam korisnik usluge. Korisnik usluge, odnosno voditelj plovila mora posjedovati potrebnu dozvolu, nužnu za upravljanje plovilom na otvorenom moru, u koju je uključena dozvola za rad s radio stanicom.

U slučaju kvara plovila ili brodske opreme, korisnik usluge je dužan odmah izvijestiti pružatelja usluge na jedan od brojeva telefona priloženih u dokumentima plovila.

Pružatelj usluge se obvezuje ukloniti nastali kvar po primitku obavijesti. Ukoliko pružatelj usluge ukloni kvar u roku od 48 sata, korisnik usluge nema pravo na naknadu štete. Ukoliko plovilo više nije tehnički ni funkcionalno ispravno za plovidbu a korisnik usluge nije odgovoran za isto, a pružatelj usluge nije u mogućnosti u roku od 48 sati otkloniti nedostatak ili staviti na raspolaganje zamjensko plovilo, korisnik usluge može odustati od usluge korištenja plovila uz pravo na povrat plaćene usluge, uzimajući u obzir koliko je koristio plovilo do dana iskrcaja.

Ako je plovilo ispravno za plovidbu a došlo je do tehničkog kvara koji nije neophodan za hitnu intervenciju pružatelj usluge će organizirati popravak u najkraćem vremenskom roku ili u najbližem mogućem servisu.

Ako korisnik usluge ošteti ili napravi havariju sa plovilom do te mjere da plovilo više nije tehnički funkcionalno ni sigurno za plovidbu, a i pružatelj usluge procijeni da plovilo više nije sigurno za plovidbu, korisnik usluge se mora iskrcati sa plovila na zahtjev pružatelja usluge i nema pravo na nikakvu naknadu štete ni zamjenski brod.

Korisnik usluge se obvezuje izvijestiti nadležne organe i pružatelja usluge u slučaju nestanka plovila ili njegove opreme, ako je nemoguće upravljati plovilom, u slučaju oduzimanja, pljenidbe ili zabrane plovidbe od strane državnih organa ili trećih osoba. Ukoliko se korisnik usluge ne pridržava navedenih obveza, snosi punu odgovornost prema pružatelju usluge za sve posljedice.

Ako za vrijeme usluge smještaja dođe do havarije ili štetnog događaja, o istom je dužan obavijestiti pružatelja usluge.

U slučaju da štetu korisnik može sanirati na licu mjesta, bez obzira na odgovornost za prouzročene iste, dužan je prvo se konzultirati sa pružateljem usluge. Ukoliko pružatelj usluge ustanovi da korisnik usluge nije u mogućnosti upravljati plovilom zbog neznanja, utjecaja alkohola, narkotika i sl., pružatelj usluge može zabraniti isplovljavanje ili u krajnjem slučaju narediti iskrcavanje s plovila i naplatiti eventualnu prouzročenu štetu.

9. GDPR

Potvrdom rezervacije za brod ili potpisom na Check listi prilikom preuzimanja broda Korisnik usluge je suglasan i daje dolje navedene privole prema zakonskoj regulativi GDPR.

Da se korisnikova email adresa te kontakt broj mobitela ili telefona može koristiti za za slanje ponuda, predračuna, računa, newsletera, reklama, reklamacija te zahtjeva za ispunjavanje crew liste, te sve što je potrebno za rezervacije i boravak na brodu.

Pružatelj usluge se obvezuje da će sve prikupljene podatke čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka, ne upotrebljavati ih za svrhu drugačiju od gore navedenih, ne ustupati ih drugim pravnim (osim osiguravajućoj kući u slučaju nastale štete ili na osnovi zahtjeva prema hrvatskim zakonima) ili fizičkim subjektima, te ih uništiti ili vratiti korisniku odmah nakon prestanka trajanja najma.

10. PRITUŽBE

Korisnik usluge ima pravo na pritužbe u pisanom obliku. U slučaju da pritužbom ima novčana potraživanja od pružatelja usluge, u obzir će se uzeti samo pritužbe predane odmah pri povratku ili iskrcaju s plovila.

11. ARBITRAŽA

Za sve eventualne sporne slučajeve koji se neće riješiti mirnim putem, mjerodavan je sud pružatelja usluge u Zadru. Ugovara se primjena Hrvatskog prava kao mjerodavnog.

Primatelj usluge svojim potpisom na check listi potvrđuje da je pročitao Uvjete najma plovila te da je u cijelosti suglasan s istim.

Zatraži ponudu za svoju listu želja

Nakon što primimo vašu listu želja, poslat ćemo vam ponudu za svako odabrano plovilo.

Nakon što primimo vašu listu želja, poslat ćemo vam ponudu za svako odabrano plovilo.

Pretplatite se na naš Newsletter.

Pročitao sam Policu privatnosti